Všeobecné obchodní podmínky SH academy

spolku SH Academy z.s.

se sídlem v Březinově 141, 586 01 Jihlava

IČ: 14076209


zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. L 28004

(dále jen „Pořadatel“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smluvního vztahu mezi Pořadatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je Pořadatelem provozován na webové stránce www.shacademy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Předmětem plnění jsou pohybová cvičení, dětské hry, posilovací cvičení, ostatní volnočasové aktivity v rámci Pořadatelem pořádaných následujících akcí:

 • Volnočasové kroužky
 •  Workshopy

(dále jen „SPP“ nebo „produkt“).

1.3. Účastníkem SPP se rozumí Zákazníkem přihlášená osoba, nebo náhradník.

1.4. Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení všeobecných obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky a spolu s ní a akceptací tvoří smluvní dokumentaci. Objednávka i všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.6. Znění všeobecných obchodních podmínek může Pořadatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Uzavření smlouvy

2.1. Veškerá prezentace SPP umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Pořadateli nevzniká povinnost uzavřít kupní smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o SPP, a to včetně uvedení cen a případných ostatních nákladů. Ceny jsou uvedeny včetně údajů o výši daně z přidané hodnoty a souvisejících poplatků. Ceny SPP zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Pořadatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Pro objednání SPP vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:

 • objednávaný produkt
 • v případě, že je Zákazníkem fyzická osoba: jméno a příjmení Zákazníka, adresa trvalého bydliště, kontaktní informace (telefon, email)
 • v případě, že je Zákazníkem právnická osoba: název společnosti, adresa sídla, jméno a příjmení zastupující osoby, kontaktní informace (telefon, email)
 • jméno a příjmení účastníka akce, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, u nezletilého účastníka také jméno a příjmení zákonného zástupce (zákonných zástupců), kontakt na zákonného zástupce

2.4. Před zasláním objednávky Pořadateli je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

Objednávku odešle Zákazník kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou Pořadatelem považovány za správné.

2.5. Pořadatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (druh SPP, množství, výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že uživatelské rozhraní kontrolu objednávky neumožňuje, může Zákazník stav své objednávky ověřit přes dotaz zaslaný na [email protected]

2.6. Smluvní vztah mezi Pořadatelem a Zákazníkem vzniká akceptací a zaplacením zaslané objednávky. Akceptace objednávky je zaslána Zákazníkovi přes webové rozhraní obchodu elektronicky na uvedenou emailovou adresu Zákazníka (dále jen „email“) nejpozději do 60 dnů od objednání. Povinností Zákazníka je uvedení platného emailu. V případě chybného uvedení emailu si Pořadatel vyhrazuje právo objednávku zamítnout a stornovat.

2.7. Pořadatel preferuje komunikaci elektronickou poštou. V rámci uzavírání kupní smlouvy Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní poplatky), jakož i náklady za poštovní korespondenci zaslanou Pořadateli, hradí Zákazník sám.

3. Cena zboží a platební podmínky

3.1. Cenu SPP a případné další náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy je uhrazena na základě zaslání potvrzovacího emailu ja email zákazníka.

3.2. Fakturovanou částku hradí Zákazník Pořadateli na účet č. 2202098922/2010, vedený u Fio banky, a.s. (dále jen „účet Pořadatele“). Způsob převodu prostředků na účet Pořadatele (platba převodem, vklad na účet, složenka) si Zákazník volí sám. Poplatky vzniklé Zákazníkovi při úhradě faktury na účet Pořadatele nejsou součástí ceny a Zákazník je nese na svůj vrub.

3.3. Cena již zahrnuje administrativní a registrační poplatky spojené s uzavřením smlouvy a organizací SPP. Společně s cenou je Zákazník povinen zaplatit Pořadateli případné další náklady. V případě dodatečných změn smlouvy je poplatek stanoven na 150 Kč nebo v případě žádosti o zaslání dokumentů poštou je poplatek stanoven na 75 Kč.

3.4. Fakturovaná částka je splatná nejpozději do 7 dnů od zaslání potvrzovací emailu o registraci na email Zákazníka.

3.5. Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Pořadatele.

3.6. Zákazník je povinen při úhradě faktury vždy uvést variabilní symbol. Variabilní symbol odpovídá rodnému číslu účastníka a je uveden v potvrzovacím emailu. Bez uvedeného variabilního symbolu není platba spárována s příslušnou fakturou a Pořadatel bere objednávku za neuhrazenou. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo objednanou službu neposkytnout, nedohodne-li se se Zákazníkem jinak.

3.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Pořadatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy Zákazníkovi fakturu. Pořadatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Pořadatel Zákazníkovi po objednání produktu a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

3.9. Pokud nebude Cena SPP uhrazena Kupujícím ke dni splatnosti, je Pořadatel oprávněn od smlouvy odstoupit a přenechat rezervované místo dalším zájemcům.

3.10. Ukončí-li účastník svou účast v průběhu konání SPP na vlastní žádost, nevrací se alikvotní část ceny SPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce produktu, která byla upravena podle přání Zákazníka nebo pro účastníka, či od smlouvy o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu.

Zákazník dále bere na vědomí, že vzhledem k charakteru Pořadatelem poskytovaných produktů se jedná o smlouvu podle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, kdy je plnění poskytováno v určeném termínu, a proto nelze od smlouvy odstoupit (uvedené platí i pro již probíhající SPP).

4.2. Pořadatel je oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Pořadatel Zákazníkovi uhrazenou cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Zákazníkem. V tomto případě nemá Zákazník nárok na další kompenzace nákladů spojené s ukončením smlouvy. Odstoupení od smlouvy zašle Pořadatel na elektronickou adresu Zákazníka.

4.3. Stornování předmětného plnění SC je upraveno zvláštními podmínkami zanesenými v odstavci 6. těchto všeobecných obchodních podmínek.

5. Storno podmínky

Storno podmínky jsou nastaveny dle těchto kritérií:

5.1. Zákazník je oprávněn zrušit svou objednávku kdykoli před započetím SPP, v takovém případě je však Pořadatel oprávněn vrátit uhrazenou cenu/část ceny produktu sníženou o storno poplatek (odstupné ve smyslu ust. § 1992 Občanského zákoníku) v následující výši:

V případě zrušení objednávky SPP  Zákazníkem:

 • 14 – 29 dní před zahájením SPP odpovídá storno poplatek 50% kupní ceny SPP,
 • méně než 14 dní před zahájením SPP činí storno poplatek 100% kupní ceny SPP,

5.2. Zrušení objednávky musí být provedeno písemně, elektronickou formou na emailovou adresu [email protected]. Rozhodující datum pro zaregistrování požadavku na zrušení objednávky vrácení zaslané částky za předmětné plnění je datum a čas doručení emailu na naši emailovou adresu. Všechny požadavky se budou registrovat výlučně na emailové adrese [email protected].

5.3. Storno formulář pro stornování objednávky bude Zákazníkovi zaslán na vyřádání.

5.4. Platba snížená o storno poplatek podle čl. 6.1. bude Zákazníkovi vrácena nejpozději do 21 dní od doručení storno formuláře.

6. Ostatní ujednání

6.1. V případě zrušené lekce parkourového kroužku z důvodů na straně Pořadatele (např. absencí trenéra či nemožnosti konání kroužku z důvodu na straně pronajímatele prostor), má Pořadatel právo určit a uskutečnit náhradní lekci v jiném termínu (např. jiný den v týdnu, než je kroužek obvykle veden) či jinou formou (změna prostor tréninku, změna délky tréninku atp.).

6.2. Účastník SPP nebo jeho zákonný zástupce prohlašuje, že zdravotní stav účastníka dovoluje bez omezení provozovat předmět plnění SPP a zároveň neohrožuje zdraví ostatních účastníků.

6.3. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka z následujících důvodů:

 • v případě porušení pravidel SPP, zejména porušení řádu, nedodržování bezpečnostních pokynů pedagogů, šikana, krádeží a dalších prohřešků, které narušují řádný chod SPP
 • v případě zamlčení nepříznivého zdravotního stavu účastníka a porušení ujednání 7.2.
 • pokud bude účastník přechovávat nebo užívat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky
 • v důsledku nesprávných a neúplných údajů poskytnutých Zákazníkem.

V případě vyloučení účastníka ze shora uvedených důvodů se nevrací alikvotní část ceny SPP ani případných dalších Zákazníkem či účastníkem uhrazených služeb.

6.4. Zákazník, popřípadě zákonný zástupce účastníka souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobní údaje Zákazníka i účastníka) a s případným uveřejněním zvukových nebo obrazových materiálů pro evidenci a propagaci v rámci StayHero projektů (pro společnost StayHero Events s.r.o.) jako jsou workshopy, SH Camp, zájmových kroužky a e-shop stayhero.cz, popřípadě jiné aktivity provozované výše uvedenými společnostmi. Nakládání s osobními údaji se řídí dle GDPR, viz. odst.11.3. těchto všeobecných obchodních podmínek.

6.5. Zákazník, účastník nebo zákonný zástupce účastníka prohlašuje, že hodlá provozovat veškeré sportovní aktivity v rámci objednaného produktu na vlastní odpovědnost a nebezpečí a je si vědom všech rizik s nimi spojených.

6.6. Zákazník nebo zákonný zástupce účastníka SPP si není vědom žádného onemocnění ani jiného omezení, které by mohlo negativně projevit na zdravotním stavu účastníka SPP při provozování činnosti během SPP.

6.7. Zákazník, zákonný zástupce účastníka anebo účastník se vzdává nároku na náhradu škody na zdraví nebo majetku, která by mohla vzniknout v důsledku provozování sportovní činnosti v rámci aktivit na akcí SPP. S tímto vědomím jsem se rozhodl(a) akce se zúčastnit a beru na vědomí, že aktivity na SPP jsou spojené s rizikem zranění.

6.8. Zákazník, zákonný zástupce účastníka anebo účastník si je vědom, že v čase před započetím lekce a po skončení lekce, nezodpovídá za účastníka lektor ale zákonný zástupce.  

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Pořadatel obdržel od Zákazníka reklamační formulář.

7.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Pořadatele za vady může upravit reklamační řád Pořadatele.

8. Vyšší moc

8.1. Vyšší mocí se rozumí mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností vyplývajících ze smlouvy a vzniklých až po uzavření smlouvy, které nemohly být příslušnými smluvními stranami odvráceny, ani za přijetí přiměřených opatření.

8.2 Pořadatel neodpovídá Zákazníkovi za žádné ztráty, náklady, škody nebo výdaje (vzniklé buď na základě těchto VOP, přestupku nebo jinak), které utrpěl nebo které nastaly v přímém nebo nepřímém důsledku události mimo kontrolu Pořadatele (tj. způsobené vyšší mocí). Pořadatel není povinen vrátit Zákazníkovi žádné poplatky (tj. zálohu nebo cenu za SPP).

8.3. Za případ vyšší moci, který vede k částečnému nebo úplnému neposkytnutí SPP ve smyslu těchto VOP, se pokládají zejména mimořádné okolnosti zabraňující či znemožňující plnění povinností, živelní pohroma, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, stávka, válka, epidemie, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídatelné a neodvratitelné události a opatření či nařízení orgánů státní moci. Předpokladem je, že Pořadatel nemohl takovému neposkytnutí SPP zabránit.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Pořadatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2. Pořadatel je oprávněn k prodeji produktů na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.3. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Ochrana osobních údajů Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Zákazník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů svých i osobních údajů účastníka, jako je jméno a příjmení, adresa bydliště, email, telefonní číslo a jiných důležitých sdělení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Osobní údaje budou využity pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi Pořadatelem. Zákazník souhlasí s využitím videa, fotek či jiných multimediálních dokumentů pro marketingovou podporu Pořadatele. Zpracování osobních údajů podléhá pravidlům GDPR.

10.4. Zákazník potvrzuje, že osobní údaje poskytnul dobrovolně a pravdivě.

11. Zasílání obchodních sdělění a ukládání cookies

11.1. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících s produkty nebo podnikem Pořadatele na email Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Pořadatelem na email Zákazníka.

11.2. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

12. Doručování

12.1. Zákazníkovi mohou být doručovány dokumenty související s předmětem smlouvy anebo marketingové nabídky na email Zákazníka nebo poštou na adresu Zákazníka.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

14.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

14.3. Smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována Pořadatelem v elektronické podobě.

14.4. Kontaktní údaje Pořadatele: adresa emailu je [email protected]

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2020